Απολογισμός Εταιρικής Kοινωνικής Ευθύνης 2019

H πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κάθε επιχείρησης έχει βαρύνουσα σημασία για κάθε οργανισμό καθώς διαμορφώνει μια κουλτούρα που προάγει την ποιότητα ζωής και οδηγεί στη βελτίωση της τοπικής και παγκόσμιας κοινωνίας.

Η Manifest σχεδιάζει, συντονίζει και υλοποιεί ενέργειες που δίνουν λύσεις σε λειτουργικά ζητήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των επιχειρήσεων δίνοντας ώθηση στην παραγωγικότητα, την ανάπτυξη και την καινοτομία.

Συνολικά η εμπειρία παροχής υπηρεσιών Facility Management από τη Manifest αναμένεται να εξασφαλίσει στη συμβαλλόμενη επιχείρηση ευελιξία, βελτιστοποίηση των πρακτικών εργασίας καθώς και εξορθολογισμό των δαπανών συντήρησης, ενισχύοντας την αειφορία και τις προοπτικές ανάπτυξης.