ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

υψηλές προδιαγραφές οργάνωσης
και εταιρικής διαχείρισης

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΑΣ

πιστοποιήσεις

Από την πρώτη ημέρα ίδρυσης της εταιρείας μας έχουμε θέσει τα πιο υψηλά στάνταρ οργάνωσης, τα οποία αναβαθμίζουμε συνεχώς. Όλες οι βασικές λειτουργίες της εταιρείας μας είναι καταγεγραμμένες με αναλυτικό και ευκολονόητο τρόπο, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν με λεπτομέρεια τι ακριβώς πρέπει να κάνουν.

Με 160 διαδικασίες και 30 πολιτικές, οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ τις ανάγκες των πρότυπων πιστοποιήσεων, έχουμε καταφέρει να εργαζόμαστε με τη μέγιστη αποδοτικότητα, γεγονός το οποίο εξυψώνει το ηθικό της ομάδας μας.

Κατέχοντας μέχρι στιγμής 10 πιστοποιήσεις διασφαλίζουμε το υψηλό επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών μας και την ικανοποίηση των πελατών μας.

Oι πιστοποιήσεις μας

ΥΨΗΛΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Oι πολιτικές μας

Βασικός στόχος του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος της «Manifest Services S.A.» είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Εταιρίας, έχοντας πάντα ως γνώμονα τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των αναγνωρισμένων ως ενδιαφερόμενα μέρη,  στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Οι βασικές αρχές έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα από τις διαδικασίες του Εφαρμοζόμενου Συστήματος της Εταιρίας είναι:

 • Η τήρηση των νομοθετικών, κανονιστικών διατάξεων και άλλων απαιτήσεων που διέπουν τη λειτουργία της, όσον αφορά την παροχή υπηρεσίας, το περιβάλλον.
 • Η τήρηση προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων των πελατών όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μέσω γραπτών συμβάσεων / συμφωνιών με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησής τους
 • Η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των προμηθευτών / συνεργατών
 • Η προώθηση ανοικτού διαλόγου και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού
 • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού και ενθάρρυνση του για την ενεργό συμμετοχή του, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, στην βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας στον τομέα δραστηριότητας του
 • Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.
 • Ο συστηματικός εντοπισμός, αξιολόγηση και έλεγχος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της.
 • Η ελαχιστοποίηση και ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων της και η συνεχή προσπάθεια για την αύξηση των προς ανακύκλωση αποβλήτων, έναντι αυτών που διατίθενται προς απόθεση καθώς και η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων
 • Η κοινοποίηση στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την Περιβαλλοντική της επίδοση στους σχετικούς φορείς, τους συνεργάτες της και την κοινότητα, εφόσον ζητηθεί.
 • Ο Εντοπισμός και η αξιολόγηση πιθανών κινδύνων και ευκαιριών που προκύπτουν από τη λειτουργία της Εταιρίας.
 • Η διαχείριση των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα εντός της Εταιρίας και οι οποίες ενδέχεται να έχουν επίδραση στην ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων –υπηρεσιών.
 • Η συνεχής βελτίωση του συστήματος διαχείρισης

Οι αρχές του Συστήματος καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Διοίκηση της Εταιρίας προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς, των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρίας.

Μέσα από τις συνεχείς ανασκοπήσεις των παραπάνω η Διοίκηση βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση για τον εντοπισμό τόσο ανθρώπινων όσο και υλικοτεχνικών πόρων.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της.

Όλα τα τμήματα της Εταιρίας «Manifest Services S.A.» έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες και πολιτικές  της Εταιρίας μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους.

Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της «Manifest Services S.A.» να εξασφαλίζει ότι οι Πολιτικές της Εταιρίας είναι διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, κοινοποιημένες, κατανοητές και εφαρμόσιμες από το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρίας, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της, με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και τη διαρκή προσφορά στους πελάτες της υπηρεσιών αρίστης ποιότητας.

Διονύσης Αμμολοχίτης

Founder & CEO

Η Διοίκηση της «Manifest Services S.A.» δεσμεύεται να προβαίνει σε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για την αποτροπή ατυχημάτων καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, υπεργολάβων, και επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας και όπου αλλού αυτή δραστηριοποιείται. Παράλληλα παρακολουθούμε και μελετάμε κάθε τεχνολογική, κανονιστική – νομοθετική και επιχειρησιακή εξέλιξη η οποία επιβάλει αλλαγές ή δύναται να επηρεάσει θετικά την Υγεία & Ασφάλεια κατά την εργασία, εφαρμόζοντας κάθε δυνατό μέτρο.

Η Διοίκηση της «Manifest Services S.A.» έχει ορίσει συγκεκριμένο πλαίσιο για τη διεκπεραίωση των λειτουργικών της δραστηριοτήτων το οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένες διαδικασίες, πρωτόκολλα, πολιτικές και οδηγίες εργασίας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η «Manifest Services S.A.» δεσμεύεται για τα παρακάτω:

 • Εξάλειψη της επικινδυνότητας των αναγνωρισμένων κινδύνων και εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων με την εφαρμογή κάθε δυνατού προληπτικού μέτρου και μέσου ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των εργαζομένων και των εγκαταστάσεών.
 • Συνεχής παρακολούθηση και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την Υ&Α στην εργασία.
 • Συνεχής εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού σε θέματα Υ&Α στην εργασία.
 • Εξασφάλιση πόρων για την εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης.
 • Θεσμοθετημένη και τεκμηριωμένη διαβούλευση και συμμετοχή του προσωπικού της Εταιρίας σε συμβούλια, επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις για θέματα Υ&Α στην εργασία.
 • Πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
 • Αναγνώριση, αξιολόγηση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την Υ&Α για το σύνολο των διεργασιών και του προσωπικού της Εταιρίας ανεξάρτητα από τη θέση εργασίας.
 • Επικοινωνία με τις Αρχές, τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και οργανισμούς για οποιοδήποτε ζήτημα Υ&Α στην εργασία.
 • Διερεύνηση των συμβάντων και εξαγωγή συμπερασμάτων με στόχο την αξιολόγηση και βελτίωση των επιδόσεων της Εταιρίας σε θέματα Υ&Α κατά την εργασία.
 • Διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων και ελέγχων αναφορικά με την εφαρμογή των θεσμοθετημένων διαδικασιών & οδηγιών για την Υ&Α στην εργασία.
 • Θέσπιση σαφών και μετρήσιμων στόχων για την Υ&Α στην εργασία και αξιολόγηση των επιδόσεων της Εταιρίας, με στόχο τη συνεχή βελτίωση.

«Manifest Services S.A.» θεωρεί δεδομένο ότι κάθε εργαζόμενός, θα καταβάλλει κάθε λογικά δυνατή προσπάθεια για να εκπληρώσει τις δικές του ευθύνες και υποχρεώσεις, ανταποκρινόμενος στη δέσμευση της Εταιρίας, συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση της παρούσας Πολιτικής.

Διονύσης Αμμολοχίτης

Founder & CEO

Η Manifest Services S.A. έχει αναγνωρίσει τους κινδύνους που απειλούν την αδιάλειπτη λειτουργία της και έχει αναλύσει εις βάθος τις δραστηριότητες και τους πόρους που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών:

 • Καθαρισμού χώρων και εγκαταστάσεων
 • Απολυμάνσεων χώρων
 • Απεντόμωσης – μυοκτονίας
 • Τεχνικής συντήρησης κτιριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων
 • Συντήρησης και διαμόρφωσης χώρων πρασίνου
 • Τεχνικών έργων και ανακαινίσεων χώρων
 • Συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων

Η Διοίκηση της Manifest Services S.A. δεσμεύεται για την εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 22301:2019.

Τα οργανωτικά στοιχεία της δομής και οι ενέργειες (Πολιτικές, Διαδικασίες, Σχέδια και Στρατηγικές Επιχειρησιακής Συνέχειας, Κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων, Risk Assessments κ.α.) του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας της εταιρείας περιλαμβάνουν:

 • Τον καθορισμό και την παρακολούθηση Στόχων και Δεικτών Επιχειρησιακής Συνέχειας
 • Την προώθηση της Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία
 • Τη συνεχή αξιολόγηση των απαιτήσεων Επιχειρησιακής Συνέχειας της εταιρείας και των πελατών της
 • Τη θέσπιση συγκεκριμένων στρατηγικών ανάκαμψης και τη σύνταξη εφαρμόσιμων σχεδίων αντιμετώπισης περιστατικών Επιχειρησιακής Συνέχειας
 • Τον καθορισμό του ελάχιστου αποδεκτού επιπέδου λειτουργίας των κρίσιμων δραστηριοτήτων σε περιπτώσεις διακοπής
 • Τη διαρκή ενημέρωση όλων των μελών της εταιρείας για θέματα Επιχειρησιακής Συνέχειας, προκειμένου η εταιρεία να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει άμεσα, οποιοδήποτε περιστατικό δύναται να επιφέρει διακοπή ή δυσλειτουργία σε παρεχόμενη υπηρεσία
 • Την πιστή εφαρμογή των συμβατικών, ρυθμιστικών, κανονιστικών και νομοθετικών απαιτήσεων που σχετίζονται με την Επιχειρησιακή Συνέχεια, καθώς και των απαιτήσεων του διεθνούς Προτύπου ISO 22301:2019.

Στρατηγικοί Στόχοι Επιχειρησιακής Συνέχειας που έχουν τεθεί:

 1. Διασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας των κρίσιμων δραστηριοτήτων σε περίπτωση εκδήλωσης απρόοπτων συνθηκών και δυσμενών συμβάντων, που δύναται να οδηγήσουν στη μη διαθεσιμότητα αυτών.
 2. Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και προώθηση της Επιχειρησιακής Συνέχειας ως διεργασία στη λειτουργία των κρίσιμων προμηθευτών, συνεργατών και υπεργολάβων της εταιρείας.
 3. Ετοιμότητα αναφορικά με την ενεργοποίηση Σχεδίων και Στρατηγικών Ανάκαμψης σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια.
 4. Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν απρόοπτα, αποδιοργανωτικά συμβάντα και περιστατικά διακοπής τόσο σε λειτουργικό επίπεδο, όσο και στην αξιοπιστία και φήμη της εταιρείας ενώπιον των πελατών της και λοιπών ενδιαφερομένων μερών.
 5. Προστασία και ανάπτυξη της φήμης της εταιρείας.
 6. Διασφάλιση ενός επαρκώς υψηλού επιπέδου ασφάλειας και διαθεσιμότητας πληροφοριών.
 7. Προετοιμασία και ετοιμότητα για την άμεση ενεργοποίηση και εφαρμογή των Διαδικασιών και Πλάνων Επιχειρησιακής Συνέχειας της εταιρείας από όλους τους εμπλεκόμενους.

Η Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω ανάρτησης σε εμφανή σημεία της εγκατάστασης της εταιρείας, όπως και στον παρόν ιστότοπο.

22.02.2022

Διονύσιος Αμμολοχίτης

Διευθύνων Σύμβουλος

Μέσω της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε κτίρια (Facility Management)  ανεξάρτητα από τον τύπο ή το μέγεθος του έργου, η Manifest Services S.A. καλύπτει αποτελεσματικά την ολοένα αυξανόμενη ανάγκη των επαγγελματιών και των οργανισμών για μια ολοκληρωμένη λύση στο Facility Management όλων των τεχνικών υποδομών.

Η Manifest Services SA έχει αναπτύξει κορυφαία τεχνογνωσία στον κλάδο μέσω της παροχής πραγματικά καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων για μια σειρά σημαντικών υποδομών, όπως Αεροδρόμια, Ξενοδοχεία και πολλές άλλες εγκαταστάσεις λειτουργίας, όπως Φαρμακευτικές, Αυτοκινητοβιομηχανίες, Κοσμετολογίας, Εφοδιαστικής, Τραπεζικής, Κατασκευής, Τροφής & Ποτών και άλλα.

Η Manifest Services S.A. δεσμεύεται στα ενδιαφερόμενα μέρη της και εγγυάται:

 • συντήρηση εγκαταστάσεων με τρόπο που να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, καθώς και τον Κώδικα Δεοντολογίας και τους Επιχειρηματικούς Στόχους κάθε Πελάτη και Οργανισμό Ζήτησης.
 • να διατηρούν αποδοτικές εγκαταστάσεις υιοθετώντας πρακτικές που βελτιστοποιούν την ωφέλιμη ζωή τους και την επιχειρησιακή τους απόδοση, σύμφωνα με φιλικές προς την ΕΚΕ στρατηγικές προς όφελος κάθε Πελάτη και Οργανισμού Ζήτησης, Περιβάλλοντος, τοπικών κοινοτήτων και της Εταιρείας μας.
 • να επιτρέψει την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων παρέχοντας τις απαραίτητες και επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες διαχείρισης εγκαταστάσεων εγκαίρως και αποτελεσματικά.

Η Manifest Services S.A. διατηρεί 4 κορυφαίες προτεραιότητες όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών των έργων της:

 1. Τεχνική αριστεία

Η Manifest, ως πάροχος υπηρεσιών Facility Management, θα συνεργαστεί με τους πελάτες της και τους οργανισμούς ζήτησης χρησιμοποιώντας πρωτοποριακές λύσεις υλικού και λογισμικού για να εξασφαλίσει την απόλυτη αποτελεσματικότητα των χώρων τους.

 1. Οικονομική Βελτιστοποίηση

Η Manifest έχει δεσμευτεί να παρέχει αριστεία στην παροχή υπηρεσιών Facility Management, με αποδεκτό και προσιτό κόστος. Η Manifest θα υιοθετήσει ορθές πρακτικές Facility Management που επιτρέπουν την επίτευξη κερδών απόδοσης.

 1. Αριστεία Διοίκησης & Διαχείρισης

Η Διοίκηση δεσμεύεται σε ένα πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Facility Management που βασίζεται σε ορθές πρακτικές FM και καθορίζει εφικτούς στόχους για τους υπαλλήλους της. Η Διοίκηση διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι επιτυγχάνουν το κατάλληλο επίπεδο δεξιοτήτων και γνώσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθορισμένων καθηκόντων τους. Η Διοίκηση ασκεί το επίπεδο εξουσίας που απαιτείται για την εκτέλεση αυτών των εργασιών και παρέχει τυχόν εργαλεία που θα κάνουν την εκτέλεση των εργασιών ασφαλέστερη ή / και ουσιαστικά πιο παραγωγική.

 1. Διαχείριση κινδύνων

Για τη Manifest, η προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο για κάθε λειτουργία / δράση είναι θέμα κουλτούρας, που διατηρείται από τακτικές εκπαιδεύσεις προσωπικού, συναντήσεις ανταλλαγής ιδεών εκτίμησης κινδύνου και προγράμματα ευαισθητοποίησης.

Δεσμευόμαστε:

 • να ικανοποιούμε όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις των πελατών, με βάση τα χαρακτηριστικά των χρηστών κάθε εγκατάστασης και της ίδιας της εγκατάστασης.
 • να παρακολουθούμε συνεχώς την απόδοσή μας μέσω του Facility Management, του Περιβάλλοντος, της Υγείας & Ασφάλειας, της Ποιότητας, της Επιχειρησιακής Συνέχειας, των στόχων ΕΚΕ και των KPIs.
 • να ανταποκρίνεται άμεσα και με σαφήνεια σε τυχόν ζητήματα σχετικά με το τοπικό πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Facility Management της εταιρείας (ISO 41001: 2018).

Διονύσης Αμμολοχίτης

Founder & CEO

Βασικός στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία της Εταιρίας «Manifest Services», η οποία παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων,  αποτελεί η δημιουργία βάσης για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας πάντα ως γνώμονα τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό, την ορθή και αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση και την προαγωγή της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

Στα πλαίσια αυτά η Manifest Services ανέπτυξε το διαχειριστικό σύστημα Covid Shield βασιζόμενο στο σχετικό σχήμα πιστοποίησης που αναπτύχθηκε από την TUV AUSTRIA HELLAS.

Η αναχαίτιση της μετάδοσης και διασποράς ενός ιού ή / και μιας ασθένειας αποτελεί πλέον αναπόστατο μέρος του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Εταιρίας.  Ο σωστός σχεδιασμός και η πιστή υλοποίηση των μέτρων και των πλάνων δράσης συμβάλλουν σε ένα συνολικό μηχανισμό διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας. Πλέον ο καθαρισμός και η απολύμανση δεν αποτελούν μία πολιτιστική επιλογή αλλά μια αναγκαιότητα. Δεν επιτρέπονται μικρές αστοχίες αλλά διαρκής συμμόρφωση, επαγρύπνηση και ανασκόπηση σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων είτε αυτές είναι άμεσες (παροχή υπηρεσιών) είτε έμμεσες (εταιρικές λειτουργίες και δραστηριότητες). Διατηρείται και επεκτείνεται καθ’όλη τη λειτουργία της Εταιρίας (εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπερωριακή εργασία, εργασία σε αργίες κλπ)

Για την υλοποίηση των παραπάνω η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει αδιάλειπτα τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν το Σύστημα Διαχείρισης Covid Shield. Για το σκοπό αυτό διαθέτει όλους τους υλικούς και άϋλους πόρους που είναι απαραίτητοι για την επίτευξη των στόχων του Συστήματος.  Καθιερώνει αντικειμενικούς στόχους δείκτες παρακολούθησης, προγράμματα για την Ασφάλεια και τον έλεγχο της (μη) μετάδοσης ιών και ασθενειών, βασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία των εργαζομένων της, των πελατών της, των συνεργατών της και όλων των ενδιαφερομένων μερών

Οι βασικές αρχές έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα από το διαχειριστικό σύστημα Covid Shield είναι:

 • Η τήρηση των νομοθετικών & κανονιστικών διατάξεων και άλλων απαιτήσεων που εκπονούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας ή άλλη εμπλεκόμενη αρχή. Έχει εγκαταστήσει μηχανισμό παρακολούθησης ο οποίος άμεσα ενεργοποιεί αλλαγές και τις επικοινωνεί σε όλον τον οργανισμό της Εταιρίας.
 • Η τήρηση των συμφωνιών και των δεσμεύσεων έναντι των πελατών, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας και της ικανοποίησής τους
 • Η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των προμηθευτών / συνεργατών
 • Η προώθηση επικοινωνίας και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού. Στη κατεύθυνση αυτή αξιοποιούνται όλα τα κανάλια επικοινωνίας που μας προσφέρει το marketing & η τεχνολογία για να επικοινωνηθεί, εκτός των άλλων, και το επιτυχές επίπεδο συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του σχήματος πιστοποίησης.
 • Η συνεχής ενημέρωση, εκπαίδευση και ενθάρρυνση του προσωπικού για την ενεργό συμμετοχή του, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, στη ψυχολογική του στήριξη και συνολικά στη διαρκή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος.
 • Ο σεβασμός στα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες υγείας, πελατών, συνεργατών και εργαζομένων. Στη κατεύθυνση αυτή δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την προστασία της αξιοπρέπειας ανθρώπων που μπορεί να είναι φορείς, ασθενείς ή να θεωρούνται πιθανό / ύποπτο κρούσμα
 • Η καθιέρωση στόχων και μετρήσιμων δεικτών που τεκμηριώνουν τη δέσμευση της Διοίκησης στους στόχους του σχήματος πιστοποίησης αλλά και δεικνύουν την αποτελεσμάτικότητα του. Οι δείκτες αυτοί αφορούν αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καμπάνιες ενημέρωσης, ώρες εκπαίδευσης προσωπικού, ικανοποίηση πελατών, αριθμό κρουσμάτων, συμμόρφωση με τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα. Η παρακολούθηση τους σε συνδυασμό με τις διορθωτικές ενέργειες που λαμβάνονται, προωθούν τη συνεχή βελτίωση που αποτελεί θεμελιώδη επιχειρησιακή αξία της Manifest Services.

Οι αρχές του Σχήματος Πιστοποίησης καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι του, ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Διοίκηση της Εταιρίας προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις, των νομοθετικών & κανονιστικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη του στόχου για αναχαίτιση της μετάδοσης και διασποράς ιών και ασθενειών σε αυτό το πολύ μικρό αλλά συνάμα και πολύ μεγάλο. Αυτό που μας αναλογεί ως Manifest Services.

Μέσα από τις συνεχείς ανασκοπήσεις των παραπάνω η Διοίκηση βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση για τον εντοπισμό τόσο ανθρώπινων όσο και υλικοτεχνικών αναγκών. Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της.

Όλα τα τμήματα της Εταιρίας «Manifest Services» έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες, οδηγίες, σχέδια δράσης, εκπαιδευτικά προγράμματα που συνδέονται με το διαχειριστικό σύστημα του σχήματος πιστοποίησης.

Η Ομάδα Covid Shield έχει ενσωματώσει σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα και ανακοινώσεις θέματα σχετικά με Αρνητικές Συμπεριφορές & Κοινωνικό Στιγματισμό. Για το σκοπό αυτό έχει εκπονηθεί σχετική οδηγία η οποία επικοινωνείται στο προσωπικό με ανακοινώσεις, ηλεκτρονική αλληλογραφία, εκπαιδεύσεις κλπ. Η  Εταιρία καθιστά σαφές στο ότι αρνητικές συμπεριφορές που σχετίζονται με την εκδήλωση της νόσου δεν είναι αποδεκτές και αποτελούν σοβαρό λόγο διερεύνησης λύσεως της όποιας συνεργασίας.

Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της Εταιρίας «Manifest Services» να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Covid Shield είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας και των συνεργατών της, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της, με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και τη διαρκή προσφορά στους πελάτες της υπηρεσιών αρίστης ποιότητας.

Διονύσης Αμμολοχίτης

Founder & CEO

Η Διοίκηση της «Manifest Services S.A.» έχει δεσμευτεί για την υπεύθυνη διαχείριση της ενέργειας ως μέρος της συνολικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής, στις εγκαταστάσεις της και στις υπηρεσίες που προσφέρει. Η εταιρεία επιδιώκει να εξορθολογήσει την χρήση της ηλεκτρικής και της κατανάλωσης των καυσίμων ελαχιστοποιώντας το ενεργειακό κόστος, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επιβλαβών εκπομπών, την εξάντληση των ορυκτών καυσίμων, διατηρώντας τους επιχειρησιακούς της στόχους καθώς και ένα αποδεκτό περιβάλλον εργασίας για τους εργαζόμενους.

Η Διοίκηση της «Manifest Services S.A.» δεσμεύεται:
• για διασφάλιση της διαθεσιμότητας των πληροφοριών και των απαραίτητων πόρων για των επίτευξη των ενεργειακών στόχων
• για τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις και τις λοιπές απαιτήσεις που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση, τη χρήση ενέργειας και την κατανάλωση ενέργειας
• τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και του Συστήματος Διαχείρισης σε σχέση με την ενεργειακή διαχείριση

Επιπλέον η Διοίκηση της «Manifest Services S.A.» φροντίζει να:
• διασφαλίζει ότι έχει καθοριστεί σωστά το πεδίο και τα όρια του Συστήματος Διαχείρισης
• καθορίζει την παρούσα Πολιτική και τους ενεργειακούς στόχους
• διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης έχουν ενσωματωθεί στις επιχειρηματικές διαδικασίες της εταιρείας
• εγκρίνει και να ελέγχει την εφαρμογή των σχεδίων δράσης
• εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πόρων που είναι απαραίτητοι για την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης
• γνωστοποιεί τη σημαντικότητα της αποτελεσματικής διαχείρισης της ενέργειας και της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης
• εξασφαλίζει ότι το Σύστημα Διαχείρισης επιτυγχάνει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα
• προωθεί τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
• εξασφαλίζει τη δημιουργία Ομάδας Διαχείρισης Ενέργειας
• παρέχεται καθοδήγηση και υποστήριξη στα άτομα που συμβάλουν στην αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης και στη διαχείρισης της ενέργειας
• εξασφαλίζει ότι οι ενεργειακοί στόχοι είναι κατάλληλοι
• εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες καθιερώνονται και εφαρμόζονται για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση αλλαγών που επηρεάζουν το Σύστημα Διαχείρισης και την ενεργειακή απόδοση εντός του πεδίου και των ορίων του.

Η παρούσα Πολιτική κοινοποιείται σε όλη την εταιρεία, είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος και ανασκοπείται τουλάχιστον κάθε έτος.

Διονύσης Αμμολοχίτης

Founder & CEO

Βασικό στόχο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας αποτελεί η δημιουργία πλαισίου με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της, έχοντας πάντα ως βασικό γνώμονα την ικανοποίηση των προσδοκιών αλλά και των αναγκών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει αδιάλειπτα τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν το Σύστημα Ποιότητας της Εταιρείαςβασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία τόσο των εργαζομένων της όσο και των συνεργατών της.

Ως εκ τούτου αναπόσπαστο κομμάτι των δραστηριοτήτων και των απώτερων στόχων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελούν:

 • Η ικανοποίηση των πελατών
 • Η συνεχής βελτίωση των λειτουργιών της εταιρίας
 • H συμβατότητα με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και η εφαρμογή αυτών ώστε να αυξηθούν οι προτεινόμενες προς τους πελάτες μας, λύσεις
 • Η τήρηση όλων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία της Εταιρείας αλλά και με τις ιδιαιτερότητες των έργων που αναλαμβάνει

Οι βασικές αρχές έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας είναι:

 • Η τήρηση των προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων του πελάτη, έτσι όπως έχουν συμφωνηθεί μέσω των γραπτών συμβάσεων ή / και συμφωνιών.
 • Η συνεχής υποστήριξη του πελάτη μετά την πώληση ώστε να αξιολογούνται μηνύματα ικανά να καλύψουν, εκτός των εκφρασμένων, και των συναγομένων αναγκών των πελατών.
 • Η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των προμηθευτών.
 • Η τήρηση των απαιτούμενων προδιαγραφών που αφορούν τις διαδικασίες φύλαξης.
 • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.
 • Ο καθορισμός μετρήσιμων και αντικειμενικών στόχων βελτίωσης της συνολικής λειτουργίας της Εταιρίας.
 • Ο Εντοπισμός και η αξιολόγηση πιθανών κινδύνων και ευκαιριών που προκύπτουν από τη λειτουργία της Εταιρίας.
 • Η διαχείριση των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα εντός της Εταιρίας και οι οποίες ενδέχεται να έχουν επίδραση στην ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων – υπηρεσιών.

Διονύσης Αμμολοχίτης

Founder & CEO

Η Manifest πιστεύει σε ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο διέπεται από σεβασμό και βασίζεται στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καταδικάζει τη βία και την παρενόχληση επιδεικνύοντας μηδενική εφαρμογή και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη, αποφυγή και αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών.

Η Manifest αναγνωρίζει ότι η βία και η παρενόχληση στην εργασία μπορεί να συνιστούν παραβίαση ή κατάχρηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελούν απειλή για την ισότητα ευκαιριών και είναι απαράδεκτες και ασύμβατες με την αξιοπρεπή εργασία. Για τον λόγο αυτό, στον δείκτη απόδοσης Ικανοποίησης Εργαζομένων έχει προστεθεί η παράμετρος της καταγραφής περιστατικών βίας και παρενόχλησης στην εργασία, με τον ετήσιο στόχο της παραμέτρου αυτής να έχει οριστεί ως μηδέν.

⋅ Ως «βία και παρενόχληση», στον κόσμο της εργασίας νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές, ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν, ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα ή κατ’ επανάληψη.

⋅ Ως όρος «παρενόχληση», νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν μορφή διάκρισης, και περιλαμβάνουν παρενόχληση λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκριση.

Στη Manifest προστατεύουμε τους εργαζομένους μας και άλλα άτομα στον κόσμο της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων, όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία και την πρακτική, καθώς και εργαζόμενα άτομα ανεξάρτητα από το συμβατικό τους καθεστώς, τα άτομα που παρακολουθούν κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων και των μαθητευόμενων, εργαζόμενους των οποίων η σχέση εργασίας έχει καταγγελθεί, εθελοντές, άτομα που αναζητούν εργασία και αιτούντες εργασία και άτομα που ασκούν την εξουσία, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του εργοδότη.

Για την αποτροπή καταστάσεων βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο φροντίζουμε να ενημερώνουμε τους εργαζομένους μας για το τι αποτελεί βία και παρενόχληση, πού μπορούν να απευθυνθούν και πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο περιστατικό. Μεριμνούμε για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων μας γύρω από θέματα ισότητας, ίσων ευκαιριών και προστασίας της αξιοπρέπειας.

⋅ Με την Πολιτική αυτή παραθέτουμε στοιχεία επικοινωνίας ενός φορέα με τον οποίο μπορεί ένας εργαζόμενος να επικοινωνήσει σε περίπτωση που βρεθεί αντιμέτωπος με μία τέτοιου είδους κατάσταση (24ωρη γραμμή SOS 15900 της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων).

⋅ Στα διαδικτυακά μέσα της εταιρείας μας, αναρτούμε σχετικό υλικό στα πλαίσια της επαγρύπνησης και της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων μας, αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας και προωθούμε την εθελοντική προσφορά σε αντίστοιχους οργανισμούς.

Μέσω των Πολιτικών και διαδικασιών μας είναι ξεκάθαρος σε όλους ο τρόπος με τον οποίο πρέπει ο καθένας να εκτελεί την εργασία του και ποιες συμπεριφορές και δράσεις είναι αποδεκτές εντός του εργασιακού περιβάλλοντος, όπου κάθε εργαζόμενος μπορεί να καταγράψει όλα τα κακώς κείμενα από ενδιαφέρον για τον συνάδελφό του, ανεξαρτήτως ιεραρχικού επίπεδου ή θέσης. Σε περίπτωση αναφοράς, το θέμα αντιμετωπίζεται με εχεμύθεια, διακριτικότητα και με σκοπό την προστασία της αξιοπρέπειας των εμπλεκόμενων ατόμων.

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την καταγραφή και αναφορά των περιστατικών βίας και παρενόχλησης είναι:

α) έχει δημιουργηθεί ένας ξεχωριστός δίαυλος επικοινωνίας. Δημιουργία του email: wecare@manifest.gr , το οποίο θα το έχει όλο το προσωπικό για να μπορεί εγγράφως να αναφέρει οποιοδήποτε σχετικό περιστατικό.

β) Υπάρχει η τηλεφωνική γραμμή “our people” (211-3456747) αποτελεί ακόμη έναν δίαυλο επικοινωνίας.

γ) Η πολιτική open door που εφαρμόζει η εταιρεία και η δυνατότητα κάθε εργαζόμενου να προγραμματίσει μία κατ΄ ιδίαν συνάντηση με τον HR Manager.

δ) έχει οριστεί εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που έχει εκπαιδευτεί για να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους καταστάσεις, το οποίο είναι ο HR Manager και έχουν οριστεί συγκεκριμένα βήματα για τη διερεύνηση του ζητήματος.

Βασικός στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης αποτελεί η δημιουργία βάσης για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας πάντα ως γνώμονα τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των αναγνωρισμένων ως ενδιαφερόμενα μέρη της σε θέματα κοινωνικής ευθύνης στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Για την υλοποίηση των παραπάνω, η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει αδιάλειπτα τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν το Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρίας καθιερώνοντας αντικειμενικούς σκοπούς βασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία τόσο των εργαζομένων της, όσο και των συνεργατών της.

Οι βασικές αρχές έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του Συστήματος Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρίας είναι:

 • Πλήρη συμμόρφωση με νομοθετικό & κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Εταιρίας κάτι που αποτελεί και βασική δέσμευση της Διοίκησης.
 • Η αναγνώριση των απαιτήσεων αλλά και των συνεπαγόμενων αναγκών των πελατών.
 • Η συμμόρφωση στις απαιτήσεις του Προτύπου Κοινωνικής Ευθύνης, SEDEX/SMETA.
 • Η συμμόρφωση και στους Πυλώνες του SMETA (Παιδική εργασία, Aναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία, Υγεία και ασφάλεια, Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και συλλογικές διαπραγματεύσεις, Διακρίσεις, Πειθαρχικές πρακτικές, Ώρες εργασίας, Σύστημα αμοιβών, Σύστημα Διαχείρισης).
 • Η συνεχής υποστήριξη του πελάτη μετά την πώληση, καθώς και η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των προμηθευτών.
 • Η συνεχής Βελτίωση όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
 • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.

Οι αρχές του συστήματος καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί για την κοινωνική ευθύνη, ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Διοίκηση της Εταιρίας προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες των άμεσων και έμμεσων πελατών, των νομοθετικών απαιτήσεων, αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρίας.

Μέσα από τις συνεχείς ανασκοπήσεις των παραπάνω, η Διοίκηση βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση για τον εντοπισμό τόσο ανθρώπινων όσο και υλικοτεχνικών αναγκών. Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της.

Όλο το Προσωπικό έχει την ευθύνη να ανταποκρίνεται, να αφομοιώνει και να εφαρμόζει τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Κοινωνικής Ευθύνης μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητές του.

Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της Εταιρίας να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Κοινωνικής Ευθύνης είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας, με σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και τη διαρκή προσφορά στους πελάτες της υπηρεσιών αρίστης ποιότητας.

Διονύσιος Αμμολοχίτης

Founder & CEO

Η Manifest Services S.A. υποστηρίζει την επιχειρηματική της ακεραιότητα και τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και κατευθυντήριες γραμμές. Δεσμεύεται στα υψηλότερα πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς και στην οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα.

Όσον αφορά στη συμμόρφωση και την ηθική, έχει επιχειρηματική ακεραιότητα, θεμιτό ανταγωνισμό, εμπιστευτικότητα και καλές πρακτικές μάρκετινγκ.

Δεν χρησιμοποιεί παιδική εργασία και απαγορεύει τις διακρίσεις για όλους τους λόγους, όπως φύλο, φυλή, χρώμα, θρησκεία, εθνική καταγωγή, ηλικία, σωματική ή πνευματική αναπηρία, εγκυμοσύνη, εθνικότητα, οικογενειακή κατάσταση, σεξουαλικό προσανατολισμό, κατάσταση και έκφραση φύλου ή οποιονδήποτε άλλο χαρακτηριστικό που προστατεύεται από το νόμο. Παρέχει έναν χώρο εργασίας απαλλαγμένο από κατάχρηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, της σεξουαλικής κακοποίησης, της εταιρικής τιμωρίας, της υπερβολικής άσκησης εξουσίας, του ψυχικού ή σωματικού εξαναγκασμού και της λεκτικής κακοποίησης ή απειλών για τέτοιες ενέργειες. Οι μισθοί, τα επιδόματα και οι ώρες εργασίας συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι.

Διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια όλου του προσωπικού και υπάρχει πάντα διαθέσιμος Τεχνικός Ασφαλείας, προκειμένου να ελέγχει τους χώρους και να εκπαιδεύει τους εργαζομένους σε σημαντικά θέματα.

Όλο το προσωπικό ενθαρρύνεται να αναφέρει ανησυχίες ή πιθανές παράνομες δραστηριότητες στον χώρο εργασίας, χωρίς φόβο αντεκδίκησης. Στη συνέχεια, η εταιρεία ερευνά και λαμβάνει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Οποιαδήποτε πιθανή απάτη, ανεξάρτητα από τη σημασία της, πρέπει να αναφέρεται εγκαίρως.

Manifest
Πιστοποιήσεις
Ενεργές Διαδικασίες
Πολιτικές
%
ικανοποίηση πελατών