Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στο Facility Management

Facility Services

Με στόχο την ποιοτική κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών των επιχειρήσεων, στη Manifest έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχής υπηρεσιών ανά κλάδο εφαρμογής. Διαθέτοντας στο έμψυχο δυναμικό της επαγγελματίες με πολύχρονη πείρα, άριστη κατάρτιση πάνω στο αντικείμενο εργασίας τους και πάθος για την επίτευξη αποτελεσμάτων, η Manifest εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων αναλαμβάνοντας τον ρόλο του ενιαίου φορέα παροχής υπηρεσιών.

Στη Manifest σχεδιάζουμε, συντονίζουμε και υλοποιούμε ενέργειες που δίνουν λύσεις σε λειτουργικά ζητήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των επιχειρήσεων, δίνοντας ώθηση στην παραγωγικότητα, την ανάπτυξη και την καινοτομία.

Συνολικά, η εμπειρία παροχής υπηρεσιών Facility Management από τη Manifest προσφέρει τα “εργαλεία” ώστε να εξασφαλίζει στη συμβαλλόμενη επιχείρηση ευελιξία, βελτιστοποίηση των πρακτικών εργασίας καθώς και εξορθολογισμό των δαπανών συντήρησης, ενισχύοντας την αειφορία και τις προοπτικές ανάπτυξης.

4 ΠΥΛΩΝΕΣ

Οι Υπηρεσίες της Manifest

Τα πλεονεκτήματα του Facility Management

  • Βελτίωση της αποδοτικότητας
  • Αύξηση της παραγωγικότητας
  • Ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους
  • Προστασία της υπεραξίας των εγκαταστάσεων
  • Διεύρυνση των γνώσεων σχετικά με μηχανισμούς διαχείρισης και συντήρησης

Σε μια εποχή που οι λειτουργικές διαδικασίες των επιχειρήσεων εκσυγχρονίζονται και απαιτούν άριστες μεθόδους υλοποίησης, η εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων παροχής Facility Management αποτελεί την επιτομή της άρτιας λειτουργικότητας. Η υιοθέτηση των συγκεκριμένων πρακτικών αφενός βελτιώνει αισθητά την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και ωθεί τους εργαζόμενους να αυξήσουν τον ρυθμό παραγωγικότητάς τους και αφετέρου δημιουργεί στέρεες βάσεις για αναπτυξιακές προοπτικές, καθώς οι επιχειρήσεις είναι απαλλαγμένες από την καθημερινή ενασχόληση με κάθε είδους υπηρεσίες και εστιάζουν καθαυτό.

 

Key Performance Indicators

Η Manifest, σε κάθε έργο που αναλαμβάνει, υλοποιεί συγκεκριμένες διαδικασίες μέτρησης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με σκοπό να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής αποτυπώνονται σε συγκεκριμένους δείκτες, τους βασικούς δείκτες απόδοσης KPIs (Key Performance Indicators), τους οποίους ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί στην e-customer πλατόφορμα.

Ενδεικτικά, τρεις δείκτες KPIs που προτείνονται σε κάθε συνεργασία είναι:

Members Area