Βελτιώνουμε συνεχώς ό,τι κάνουμε στην εταιρεία μας.

Πιστοποιήσεις

Η Manifest λειτουργεί με υψηλές προδιαγραφές οργάνωσης και εταιρικής διαχείρισης, ενώ έχει λάβει πιστοποιήσεις από διεθνής οργανισμούς για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Με στόχο την καινοτομία που πηγάζει από μία αξιόλογη ομάδα μόνιμων και εξωτερικών συνεργατών η Manifest λειτουργεί σε ένα δυναμικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον με γραφεία στον Πειραιά. Στρατηγικός στόχος της Manifest παραμένει η διατήρηση της δυναμικής της θέσης στην ελληνική αγορά, εμπλουτίζοντας σε μόνιμη βάση το χαρτοφυλάκιο των παρεχόμενων υπηρεσιών της, καθώς και η λειτουργία της εταιρείας με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους και τους πελάτες.

Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στη Manifest Services

Βασικός στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία της Εταιρίας «Manifest Services», η οποία παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων,  αποτελεί η δημιουργία βάσης για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας πάντα ως γνώμονα τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των αναγνωρισμένων ως ενδιαφερόμενα μέρη της στο μέγιστο δυνατό βαθμό, την ορθή και αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση και την προαγωγή της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

Για την υλοποίηση των παραπάνω η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει αδιάλειπτα τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία (Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα) της Εταιρίας, καθιερώνοντας αντικειμενικούς σκοπούς, στόχους και προγράμματα για την Ποιότητα, το Περιβάλλον και την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων, βασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία τόσο των εργαζομένων της όσο και των συνεργατών της.

Οι βασικές αρχές έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία της Εταιρίας είναι:

 • Η τήρηση των νομοθετικών, κανονιστικών διατάξεων και άλλων απαιτήσεων που διέπουν τη λειτουργία της, όσον αφορά την παροχή υπηρεσίας, το περιβάλλον και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • Η τήρηση προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων των πελατών όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μέσω γραπτών συμβάσεων / συμφωνιών με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησής τους
 • Η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των προμηθευτών / συνεργατών
 • Η προώθηση ανοικτού διαλόγου και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού
 • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού και ενθάρρυνσή του για την ενεργό συμμετοχή του, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, στην βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και  σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας στον τομέα δραστηριότητάς του
 • Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.
 • Ο συστηματικός εντοπισμός, αξιολόγηση και έλεγχος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της.
 • Η ελαχιστοποίηση και ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων της και η συνεχής προσπάθεια για την αύξηση των προς ανακύκλωση αποβλήτων, έναντι αυτών που διατίθενται προς απόθεση καθώς και η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων
 • Η κοινοποίηση στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την Περιβαλλοντική της επίδοση στους σχετικούς φορείς, τους συνεργάτες της και την κοινότητα, εφόσον ζητηθεί.
 • Ο Εντοπισμός και η αξιολόγηση πιθανών κινδύνων και ευκαιριών που προκύπτουν από τη λειτουργία της Εταιρείας.
 • Η διαχείριση των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα εντός της Εταιρείας και οι οποίες ενδέχεται να έχουν επίδραση στην ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων – υπηρεσιών.

Οι αρχές του Συστήματος καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα, το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Διοίκηση της Εταιρείας προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς και των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρείας.

Μέσα από τις συνεχείς ανασκοπήσεις των παραπάνω η Διοίκηση βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση για τον εντοπισμό τόσο ανθρώπινων όσο και υλικοτεχνικών αναγκών. Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της.

Όλα τα τμήματα της Εταιρείας «Manifest Services» έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητές τους.

Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της Εταιρείας «Manifest Services» να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της, με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και τη διαρκή προσφορά στους πελάτες της υπηρεσιών άριστης ποιότητας.

Πολιτική Ποιότητας Manifest Security

Βασικό στόχο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας αποτελεί η δημιουργία πλαισίου με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της, έχοντας πάντα ως βασικό γνώμονα την ικανοποίηση των προσδοκιών αλλά και των αναγκών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει αδιάλειπτα τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν το Σύστημα Ποιότητας της Εταιρείαςβασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία τόσο των εργαζομένων της όσο και των συνεργατών της.

Ως εκ τούτου αναπόσπαστο κομμάτι των δραστηριοτήτων και των απώτερων στόχων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελούν:

 • Η ικανοποίηση των πελατών
 • Η συνεχής βελτίωση των λειτουργιών της εταιρίας
 • H συμβατότητα με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και η εφαρμογή αυτών ώστε να αυξηθούν οι προτεινόμενες προς τους πελάτες μας, λύσεις
 • Η τήρηση όλων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία της Εταιρείας αλλά και με τις ιδιαιτερότητες των έργων που αναλαμβάνει

Οι βασικές αρχές έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας είναι:

 • Η τήρηση των προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων του πελάτη, έτσι όπως έχουν συμφωνηθεί μέσω των γραπτών συμβάσεων ή / και συμφωνιών.
 • Η συνεχής υποστήριξη του πελάτη μετά την πώληση ώστε να αξιολογούνται μηνύματα ικανά να καλύψουν, εκτός των εκφρασμένων, και των συναγομένων αναγκών των πελατών.
 • Η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των προμηθευτών.
 • Η τήρηση των απαιτούμενων προδιαγραφών που αφορούν τις διαδικασίες φύλαξης.
 • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.
 • Ο καθορισμός μετρήσιμων και αντικειμενικών στόχων βελτίωσης της συνολικής λειτουργίας της Εταιρίας.
 • Ο Εντοπισμός και η αξιολόγηση πιθανών κινδύνων και ευκαιριών που προκύπτουν από τη λειτουργία της Εταιρίας.
 • Η διαχείριση των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα εντός της Εταιρίας και οι οποίες ενδέχεται να έχουν επίδραση στην ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων – υπηρεσιών.
Members Area