Επιτυχής Ετήσια Επιτήρηση ISO και Νέα Πιστοποίηση ISO 45001:2018

Η Manifest Services πέρασε με μεγάλη επιτυχία την Ετήσια Επιτήρηση του Ενιαίου Συστήματος Ποιότητας (ISO 9001:2015), Περιβάλλοντος (ISO 14001:2015), Υγείας & Ασφάλειας (ISO 45001:2018) στις 07/07/2020, πετυχαίνοντας για ακόμη μια χρονιά μηδενικές παρατηρήσεις από τον κορυφαίο φορέα Πιστοποίησης, TUV Austria Hellas.

Μια ακόμη μεγάλη επιτυχία της Manifest, είναι η Πιστοποίηση που έλαβε κατά το νέο διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018, το οποίο αντικαθιστά το ΕΛΟΤ 1801, που είχε βασιστεί στο OHSAS 18001 και παρέχει ένα παγκόσμιο πλαίσιο αναφοράς για τους οργανισμούς στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να ελαχιστοποιήσουν τη διακινδύνευση για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ) μέσω της λήψης αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και προστασίας.

Λειτουργώντας με υψηλές προδιαγραφές οργάνωσης και εταιρικής διαχείρισης, με στόχο την καινοτομία, έχουμε ως στρατηγικό στόχο τη διατήρηση της δυναμικής και ηγετικής μας θέσης στην ελληνική αγορά, εμπλουτίζοντας σε μόνιμη βάση το χαρτοφυλάκιο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, καθώς και τη λειτουργία της εταιρείας με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους και στους πελάτες.

Δείτε το Πιστοποιητικό μας κατά ISO 45001:2018, εδώ.