Νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας

Με βάση το άρθρο 153 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει θεσπισθεί ένα ευρύ φάσμα κοινοτικών μέτρων στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες είναι νομικά δεσμευτικές και τα κράτη μέλη πρέπει να τις μεταφέρουν στην εθνική τους νομοθεσία.
Οι ευρωπαϊκές οδηγίες θεσπίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις και τις θεμελιώδεις αρχές, όπως η αρχή της πρόληψης και της εκτίμησης των κινδύνων, καθώς και τις ευθύνες για τους εργοδότες και τους εργαζομένους. Μια σειρά από ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές στοχεύει στη διευκόλυνση της εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών, καθώς και των ευρωπαϊκών προτύπων τα οποία εκδίδονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία μπορείτε επίσης να βρείτε στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΓΔ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων . Το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2014-2020 προσδιορίζει τους στρατηγικούς στόχους όσον αφορά τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών στην ΕΕ.