Συμμόρφωση: Σχεδιασμός για επικίνδυνα περιβάλλοντα

Οι εκτιμήσεις που πρέπει να γίνουν κατά το σχεδιασμό για την κατασκευή επικίνδυνων περιβαλλόντων.

Οι Κανονισμοί 2002 περί Επικίνδυνων Ουσιών και Εκρηκτικών Ατμοσφαιρών (DSEAR) ορίζουν μια επικίνδυνη περιοχή ως “κάθε χώρο όπου μπορεί να εμφανιστεί εκρηκτική ατμόσφαιρα σε ποσότητες που απαιτούν ειδικές προφυλάξεις για την προστασία της ασφάλειας των εργαζομένων”. Είναι ζωτικής σημασίας να λαμβάνονται προφυλάξεις κατά την κατασκευή, εγκατάσταση και χρήση συσκευών σε περιοχές που ορίζονται ως επικίνδυνες.

Οι επικίνδυνες περιοχές ταξινομούνται σε έξι ζώνες. Τρεις ζώνες που συνδέονται με το αέριο ταξινομούνται στη Ζώνη 0 και είναι περιοχές όπου υπάρχει μια ατμόσφαιρα εκρηκτικού αερίου. Η ζώνη 1 είναι μια περιοχή όπου είναι πιθανό να εμφανιστεί ατμόσφαιρα εκρηκτικού αερίου κατά την κανονική λειτουργία. Ενώ η ζώνη 2 καλύπτει περιοχές στις οποίες δεν είναι πιθανό να εμφανιστεί ατμόσφαιρα εκρηκτικού αερίου κατά την κανονική λειτουργία. Οι άλλες τρεις ζώνες συνδέονται με σκόνες, οι οποίες είτε πετούν και είναι εκρηκτικές, αγώγιμες είτε μη αγώγιμες.

Κάθε εγκατάσταση που επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί ή κατασκευάζει υλικά που μπορεί να δημιουργήσουν εύφλεκτη ατμόσφαιρα, όπως αέρια, ομίχλη, υγρά και μικρές ίνες (σκόνες), μπορεί να έχει μια δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα. Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός πρέπει να σταθμίζεται έτσι ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Ο εξοπλισμός πρέπει να σχεδιάζεται κατά τρόπον ώστε να είναι αυστηρά ασφαλής και να περιλαμβάνει συσκευές περιορισμού ρεύματος για τη διακοπή των σπινθήρων.

Πριν από τη χρήση του εξοπλισμού σε οποιαδήποτε επικίνδυνη περιοχή, πρέπει να υποβληθεί σε αυστηρούς ελέγχους και δοκιμές από καταχωρημένο εργαστήριο δοκιμών ATEX. Το ATEX είναι το όνομα που δίνεται σε δύο ευρωπαϊκές οδηγίες που βοηθούν στον έλεγχο των εκρηκτικών ατμοσφαιρών. Η πρώτη, η οδηγία 99/92 / ΕΚ (ATEX 137) αξιολογεί τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων σε εκρηκτικό περιβάλλον. Η οδηγία 94/9 / ΕΚ (ATEX 95) εξετάζει τους νόμους που αφορούν τον εξοπλισμό και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε περιβάλλον με δυνητικά εκρήξεις.

Όταν κατασκευάζετε μια νέα εγκατάσταση ή εργάζεστε σε ένα υπάρχον περιβάλλον, είναι σημαντικό η εγκατάσταση νέων εξαρτημάτων να γίνεται με τις πιο αποτελεσματικές τεχνικές για τη μείωση του κινδύνου συμβάντων. Η τυποποίηση είναι μια τεχνική που βλέπει τον εξοπλισμό ή τα τμήματα μιας εγκατάστασης που χτίζεται εκτός της εγκατάστασης και εγκαθίσταται αργότερα, αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο από την εργασία σε μια επικίνδυνη περιοχή. Οι δομοστοιχειωτές κατασκευές μειώνουν τη διαταραχή της εγκατάστασης, ελαχιστοποιούν τα απόβλητα, είναι πιο οικονομικά αποδοτικά και επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία σχεδιασμού.

Τέλος, ενώ οι δοκιμές ATEX είναι ζωτικής σημασίας για τον εντοπισμό και την επίλυση πιθανών κινδύνων στην αρχή ενός έργου, είναι σημαντικό οι επιθεωρήσεις να συνεχίζονται σε τακτική βάση καθ ‘όλη τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.