Τι προσφέρει ο Ενεργειακός Έλεγχος του Κτιρίου σας

Η σημαντικότερη ίσως πρόκληση που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια θα είναι αυτή της μείωσης του λειτουργικού τους κόστους μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και την πετυχημένη ενεργειακή διαχείριση.

Το πρώτο βήμα για μία επιτυχημένη ενεργειακή διαχείριση ξεκινά με το ενεργειακό έλεγχο και με την ενεργειακή κατάταξη των κτιριακών εγκαταστάσεων σε συγκεκριμένη κατηγορία βάση της νομοθεσίας.

Ο ενεργειακός έλεγχος σκοπό έχει να εντοπιστούν τα σημεία εκείνα της εγκατάστασης που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Τέτοια σημεία μπορεί να αφορούν είτε τον εγκατεστημένο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό είτε το κτιριακό κέλυφος.

Ο ενεργειακός έλεγχος ξεκινά με την συλλογή των απαραίτητων τεχνικών δεδομένων όπως, αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια, στοιχεία κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, φυσικού αερίου ή LPG, πετρελαίου θέρμανσης, καταγραφή εταιρικού στόλου αυτοκινήτων (εφόσον συνεισφέρει σημαντικά) με στοιχεία κατανάλωσης καυσίμων κλπ. Επίσης γίνονται αυτοψίες στις εγκαταστάσεις από έμπειρους μηχανικούς, εντοπισμός των σημείων ενδιαφέροντος και καταγραφή του εξοπλισμού που θα ελεγχθεί. Σε αρκετές περιπτώσεις προτείνεται στοχευμένη εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και αισθητήρων και η αξιοποίηση των υπαρχόντων κτιριακών αυτοματισμών (εφόσον υπάρχουν), που σε συνδυασμό με την πλατφόρμα Moralius, μπορούν να μας παράσχουν χρήσιμες πληροφορίες για τις ενεργειακές ροές των υπό εξέταση κτιριακών εγκαταστάσεων. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τις παραπάνω ενέργειες, επεξεργάζονται, αναλύονται στα πλαίσια της ενεργειακής μελέτης που ακολουθεί και έτσι υπολογίζεται το συνολικό ενεργειακό αποτύπωμα της εγκατάστασης που περιέχει τις καταναλώσεις ενέργειας ανά εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση.

Ταυτόχρονα εκπονείται τεχνο-οικονομική μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση της εγκατάστασης με προτάσεις που αφορούν τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων ή αντικατάστασή τους με νέας τεχνολογίας συστήματα, λιγότερο ενεργοβόρα, τις δομικές παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος (μονώσεις, κουφώματα, υαλοπίνακες), την πρόταση για συστήματα ηλεκτροκίνησης με σταθμούς φόρτισης, την εγκατάσταση κτιριακών αυτοματισμών και οπτικών ινών και τέλος πρόταση κατά περίπτωση για συστήματα συμπαραγωγής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών (ΑΠΕ). Η μελέτη ολοκληρώνεται με εκτίμηση του προϋπολογισμού της επένδυσης καθώς και την απόδοση και απόσβεση αυτής, μέσω των αναμενόμενων εξοικονομήσεων από την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Στα πλαίσια λοιπόν του ενεργειακού ελέγχου, γίνεται μία ενδελεχής μελέτη της ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών εγκαταστάσεων και του ενεργειακού τους αποτυπώματος και προτείνονται τεχνικές λύσεις αντιμετώπισης των ενεργειακών δαπανών και παράλληλα εξοικονόμησης, οι οποίες συνοδεύονται πάντα με σχετικό πλάνο απόδοσης και απόσβεσης της επένδυσης.

Παράλληλα με τον ενεργειακό έλεγχο γίνεται και η ενεργειακή επιθεώρηση που ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες σύμφωνα με την Νομοθεσία και η οποία οδηγεί στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, το οποίο απεικονίζει και κατατάσσει την ενεργειακή απόδοση μιας κτιριακής εγκατάστασης σε μία κλίμακα από το Α μέχρι το Η, όπου η κατηγορία Α αντιπροσωπεύει τα κτίρια με την υψηλότερη ενεργειακή απόδοση (δηλ. την χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση).

Επίσης, το ΠΕΑ καταγράφει την εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση ενέργειας καθώς και τις ετήσιες εκπομπές CO2 και συνοδεύεται πάντα από συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Οι προτάσεις αυτές  ενδέχεται να αφορούν είτε δομικές επεμβάσεις στο εξωτερικό περίβλημα (κέλυφος) του κτιρίου (θερμομονώσεις, κουφώματα κλπ.), είτε αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης, είτε την πρόταση για εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

Η ενεργειακή επιθεώρηση και η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης είναι υποχρεωτική  βάσει Νόμου για όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις και σύντομα θα γίνει και για τις υπόλοιπες και διενεργείται από πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσουμε τον Ενεργειακό Έλεγχο των εγκαταστάσεών σας και την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

Δείτε το video: